CONTACT

ILFN

Contact
Voor vragen, opmerkingen en voor het versturen van persberichten is de redactie van I Love Fashion News te bereiken via de Mail of via het onderstaande postadres.

I LOVE FASHION NEWS.COM
Postbus 59687
1040 LD Amsterdam
The Netherlands
info@ilovefashionnews.com

Stage
I Love Fashion News is altijd opzoek naar enthousiaste stagiaires.
Ben je geïnteresseerd in een stageplaats op de redactie?
Mail dan je motivatie, CV en pasfoto naar de redactie.

Adverteren
Adverteren op I Love Fashion News?
Neem voor meer informatie contact met ons op via de Mail.


Algemene voorwaarden

ILoveFashionNews.com besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op I Love Fashion News wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van I Love Fashion News zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider.

I Love Fashion News kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

I Love Fashion News sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van I Love Fashion News, of met de tijdelijke onmogelijkheid om I Love Fashion News te kunnen raadplegen. I Love Fashion News is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van I Love Fashion News verkregen is. I Love Fashion News garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via I Love Fashion News verkregen informatie.

De informatie op I Love Fashion News wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
I Love Fashion News behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van I Love Fashion News mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van I Love fAshion News. (ook niet via een eigen netwerk).

Privacy statement
I Love Fashion News is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. I Love Fashion News houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Jouw gegevens
Bij het inschrijven van de Newsbrief of prijsvragen geef je ons persoonlijke gegevens. Bij het meedoen aan een onderzoek en prijsvragen ontvangt I Love Fashion News ook gegevens van jou. De uitkomsten zullen nooit aan derden worden gegeven met jouw naam, adres, woonplaats en of e-mail adres erbij, dus enkel de anonieme uitkomsten. Als je meedoet aan een onderzoek op I Love Fashion News worden deze antwoorden eigendom van I Love Fashion News.

Prijsvragen
Prijzen worden binnen drie maanden na het aflopen van de prijsvraag verstuurd. I Love Fashion News  kan alleen de prijs versturen als het juiste adres in het bezit is van I Love Fashion News.

Wijzigingen
I Love Fashion News behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van I Love Fashion News.